AGASAMUNYIGA, NYIRABARAZANA N'URUKWAVU

  • Yanditswe tariki 14 Ugushyingo, 2021

Agasamunyiga na nyirabarazana n'urukwavu byari bifite nyina umwe. Apfuye urukwavu ruriruka rujya kumutabariza ntirwagaruka. Nyirabarazana igenda imuririra ntiyagaruka. Agasamunyiga gasigara aho kamwiyegetse akaboreraho. Ni yo mpamvu agasamunyiga kanuka, urukwavu rukamenya kwiruka, nyirabarazana igahora irira.

Habayeho Agasamunyiga,Nyirabarazana n’Urukwavu, bikaba byari bifite nyina umwe, Nuko byarabanaga bigakundana.

Noneho nyina wabyo aza gupfa, noneho bijya inama yo kujya kumutabariza. Urukwavu rwemera kwiruka rujya gushaka abazakubafasha uwo mugenzo, Nyirabarazana na yo yiruka iririra nyina, Agasamunyiga ko kamusigaraho.

Urukwavu uko rwakagiye ruriruka, ruriruka cyane, rugeza aho rwibagirwa icyarujyanye kubera umunaniro mwinshi. Nuko ruraryama rugwa agacuho rurasinzira. Nyirabarazana na yo uko yakagiye yiruka iririra nyina irananirwa igwa iyo. Agasamunyiga ntikabonye uko kabigenza, ubwo umuntu yagashangukiyeho.

Akaba ari yo nkomoko yo kwiruka k'urukwavu. Bakavugako Agasamunyiga kunuka kwako ari uko uwo mupfu yagashangukiyeho. Ngo ni ho byavuye. Naho Nyirabarazana ukurira kwayo ngo "ni uko yaririraga nyina". Tukavuga ngo "ibyo byose ni ho byavuye: ukunuka kw'Agasamunyiga, ukwiruka k'Urukwavu, n'ukurira kwa Nyirabarazana.

Si jye wahera hahera umugani.

IBINDI WASOMA

1 watwandikiye

Duhe Igitekerezo kuri iyi Nkuru