AGAKURIKURI KARONGOYE UMUKOBWA

  • Yanditswe tariki 09 Ukwakira, 2021

Agakurikuri ni akanyoni kashutse umukobwa ngo agacire igitoke.Umukobwa amaze kugica, kanga kucyakira agenda agakurikiye,ndetse kamubwira ko gashaka kumurongora. Aragakurikira n'igitoke ku mutwe, ageze aho kaba, karamurongora.

Hibereye ho umukobwa n'agakurikuri. Nuko umukobwa agakurikuri karamutuma ngo najye kugacira agatoki, Agatoki umukobwa aragaca arakazana. Abwira agakurikuri ati "akira agatoki kawe". Karamubwira kati

"Nzanira hano ma! Ye mama bibero, Bibero biri impundu Byatukujwe n'inturire, Uwararana nawe ntiyakwifuriza amazu abiri, Uyu munsi ndakurongora"!

Umukobwa aragasubiza ati "karongore nyoko wa gakurikuri we"!

Noneho agakurikuri karaguruka kajya mu giti kirekire, umukobwa arakabwira ati "Gakurikuri enda agatoki kawe". Agakurikuri kamusubiza kwa kundi. Umukobwa nawe yongera kukabwira agatuka. Karongera karaguruka kajya hejuru y'inzu yari aho hafi. Umukobwa aragakurikira arakabwira ati "Gakurikuri, enda agatoki kawe". Karongera kamubwira nka mbere. Umukobwa na we agasubiza agatuka.

Agakurikuri karongera karaguruka kaba kageze mu nzu yako kinjiramo. Umukobwa agasangamo, arakabwira ati "Gakurikuri enda agatoki kawe”! Agakurikuri karongera kavuga kwa kundi. Umukobwa aragatuka, ariko ay'ubusa karamufata kamutura ku buriri bwako,karamurongora.

Si jye wahera hahera.

IBINDI WASOMA

1 watwandikiye

Duhe Igitekerezo kuri iyi Nkuru