AGAHUNGURUBEBE

  • Yanditswe tariki 18 Ugushyingo, 2021

Ni agakoko kateye ubwoba umusozi, abaturage barahunga bacika kuri uwo musozi. Hasigara umugabo umwe n'umugore bashoboye kukihisha kuko karyaga abantu koko. Bakomeza kubana bakihisha ubundi bakabeshya, ariko kubera ko uwo mugabo yakundaga urwagwa cyane, kaza kumurehesha urwagwa karamwica karamurya. Kamaze kumurya, gahita gapfa, hasigara umugore n'abana yari amaze kubyara.

Habayeho agasimba kitwa Agahungurubebe, noneho kiba ingoma karagenda no ku musozi karayivuza, kati "yemwe yemwe murahunge. Abazungu baduteye, abantu bose barabica nta muntu n'umwe usigara”. Ubwo abantu bose barahunga, noneho muri icyo gihugu hasigara inzu imwe irimo umusore n'umugeni we, babonye ko nta kuntu bari buhunge, bigumira mu rugo, bahungira mu murima wabo.

Ajya gupfa ati " bana banjye dore abatware bariho iki gihe baranyanga, nyabuna murabe intwari muzarwane ku Ruhururambitse''. Umuhungu we Rwakigarama, ati " nzazirwanaho ahubwo nzazigwe imbere". Bukeye baba aho ngaho, umuntu witwa Kamanya agatura ahitwa I Bungeri, inka agambirira kuzazitera.

Agahungurubebe karagenda kubera ko ari ho kari kazi hari ibintu byinshi gatura muri iyo nzu. Noneho Agahungurubebe kagateka kakarya, kamara kurya kakajya guhaha, abandi nabo bagasigara barya.

Noneho babyara abana batandatu. Ubwo ariko Agahungurubebe ntabwo kari kazi ko hari abantu bahaba kuko basohokaga kagiye.Agahungurubebe kakaza kakivugisha gasanze ibiryo byako ari ntabihari,kati "nsiga ntetse ibiryo nagaruka sinsange na kimwe. lbintu ndabisiga singire icyo nsanga ubu nzabigire nte"?

Agasimba kaba aho sinzi ukuntu kagiye guhaha, noneho gataha kare gasanga wa muryango uriho wota izuba, noneho kati "murakaza mboga zizanye". Karababara kati "dore muri batandatu, hamwe n'umugabo n'umugore muri umunani. Ubwo rero nzabarya mu minsi umunani".

Bukeye kajya guhaha kabura amahaho, karaza kati "uyu munsi nabuze amahaho none nze gusanga mwatetse umwana umwe. Kagarutse gasanga nta mwana batetse, ahubwo bagiye gutaburura abapfu bahambwaga hafi aha kuri ako gasozi nuko barateka. Karaza kati "yemwe mwiriwe"? Kati "munture". Ce. Kati "munture". Ce Habura uwakwitaba. noneho, kagira umujinya, kati "nyabuna ntura ndaguha urwagwa”.Umugabo ati "reka nze nguture munywanyi wanjye"! Araza aragatura Kati "wa mwana mwamutetse? Undi ati "iii".

Ubwo rero umwana nyina yari yamuhishe mugisenge ntikamenya ibyo ari byo. Hashize iminsi Agahungurubebe kazi ko abana bagiye gushira kuko kakekaga ko aribo bagatekera,kati “uyu munsi nawe wa mugore we witeke”. Umugore akora nkuko yari asanzwe akora.

Agahungurubebe kaje gasanga umugore we nta we kandi ibiryo byahiye.kati “mwiriwe”? Umugabo ati “yego”. Kati “wa mugore yitetse”? Undi arikiriza. Kararya karangije nawe karamuha ararya. Bukeye kajya guhaha, Kati “nawe nsange witeste”! Umugabo aremera

Igihe kamaze kugenda umugabo ashyushya amazi mu ngunguru, aratura, yakozamo ukuboko agashya,yakozamo umutwe agashya,Umugabo ati ese” umugore wanjye yiteste ate koko”? umugore aho ari ku rusenge arebye uko umugabe we ari igicucu atazi n’uko yabigenza, Ati “ndihano, ahubwo ndashaka kukwereka uko mbigenza”. Agasimba nikaza karibubone karya ntakindi”. Umugabo aragenda akora uko umugore amubwiye, araza arateka,amaze guteka ajya kurusenge asanga ba babana be bose barahari, aratangara kuko yari azi ko bariwe, Ntamenye ko umugore we ari Inyaryenge.

Agasimba karaza kati”Mwiriwe”! Kabura uwikiriza. Kati “Nyabuna munture ndabaha urwagwa”. Umugabo ati “reka nze nguture munywanyi wanjye”. Kati “ntabwo witese”? umugabo ati “ Turi hano twese ahubwo ntawe twatetse”! Kati “Noneho ubwo nzabarya nte”? Aragatura amaze kugatura kati “noneho ukuntu nzabarya , njye nza, nsange uwo mwishe mwamuhagaritse kumuryango mwitekere”. Umugabo arikiriza bukeye mugitondo kati”uze kwica uyu mwana”.

Agasimba karagenda kageza igihe gataha gasanga umwana ahagaze kumuryango. Ubwo ariko ni umupfu bari bagiye gutaburura bamweregetse kugiti kinini basasamo uburiri bunini kuburyo bazahakwirwa bose, Nuko agasimba gahita gateka kararya.

Gakomeza kubigenza gutyo, igihe bagiye gushira kabwira wa mugabo kati “nawe nsange wiyishe”. Umugabo afata inkota, yashaka kwitera yakwikozaho akumva ababara. Akoresha uburyo bwose abonye,abonye bimumereye nibwo umugore we yongeye kumuhamagara ati”Ngwino hano uzane wamugozi wazirikagaho ikimasa tugukurure turi hano, ubanze ushake umupfu usage umwegetse aho”.

Nuko agasimba gatashye gasanga kuri wa muryango hari umupfu, kamaze kurya kaza kota izuba kati “uru rwagwa se, uru rwagwa ndaruha nde ko abo naruhaga bapfuye”! umugabo ati “Yoo! Ndimuzima n’abana banjye turi hano” agasimba kati”noneho sinongera kuababwiraibindi, henga nze mpite mbarya aka kanya.” Barakabwira bati noneho shaka umugozi upfundike uduhereze tukuzamure uze uturire hano ntakundi wabigenza”. Nuko umugabo arapfundika aragahereza aramanuka, ka Gahungurubebe karamurya,kamaze kumurya katararya ababndi karapfa, noneho umugore n’abana bakira batyo.

Ubwo rero uwo mugabo yazize gukunda urwagwa cyane!

Si jye wahere, hahera Agahungurubebe n’uwo mugabo wakundaga urwagwa.

IBINDI WASOMA

1 watwandikiye

Muhire
Hahaha! Nkiri muto imigani nk'iyi numvaga ko aribyo, ariko biratangaje ukuntu mpita numva ari ibinyoma bya hatari

Duhe Igitekerezo kuri iyi Nkuru